Kabul Şartları

18 October 2018

Öğrenci Seçme Yerleştirme Sınav Sonucuna göre Kabul Şartları (Yükseköğretim Kurumları Sınavı - YKS)

Sayısal puan türünden öğrenci kabul edilir.

Eğitim süresi 6 yıldır.

Tıp eğitimimiz “Avrupa Tıp Eğitimi Temel İlkeleri” (Bologna Süreci) çerçevesinde “Avrupa Kredi Transfer Sistemi” (AKTS) esas alınarak, ortak programlar şeklinde düzenlenmektedir.

Çekirdek eğitim programımız, “Tıp Fakülteleri Ulusal Çekirdek Müfredat (Ulusal CEP)” çerçevesinde yürütülmektedir.

Eğitim ve öğretim “Entegre Sistem ve Ders Kurulları” esasına göre düzenlenmiştir.

 

YKS dışında kabul koşulları

Türk vatandaşları:

Yurt dışında liseyi bitiren ve TC pasaportu taşıyan Türk vatandaşları LYS sınavına girmeden de Uluslararası Tıp fakültesine müracaat edebilmektedir. Bu amaçla aşağıdaki evraklarla beraber Uluslararası ofise doğrudan veya email yolu ile müracaat edebilirler. Belgeleri yeterli görülenler ayrıca doğrudan veya dolaylı (video konferans) olarak mülakata tabi tutulacaklardır.

 

Başvuruda İstenilen Belgeler:

Aday tarafından doldurularak imzalanmış Başvuru Formu

Lise Diplomasının Türkçe tercümesinin noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği.

Adayın lisede aldığı dersleri ve notlarını gösterir resmi not belgesinin (transkript) Türkçe tercümesinin noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği.

Sınav sonuç belgesinin noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği (SAT sonucunun gönderebileceği kurum kodu: 7226)

Pasaportun kimlik bilgilerini ve geçerlilik süresini gösteren sayfaların fotokopisi

1 adet vesikalık fotoğraf (öğrenciyi kolaylıkla tanıtabilecek şekilde olmalıdır)
 

Yabancı ülke vatandaşı olan öğrenci kabul koşulları

1-Lise diploması  

2- Yurtdışında Universiteye girmede kullanılan sınav sonuçları: (SAT, Abitur, French bacalaurate)

3-Pasaport kopyası

4-Neden tıp fakültesine gelmek istediğini belirten, gelecekteki amaçlarını da anlatan kişisel tanıtım (personal essay) yazısı

 

Daha fazla bilgi için bu bağlantıyı  ve   "Yurt Dışından Öğrenci Kabul Şartları" dokümanı  adreslerine müracaat edilebilir.

Sıkca sorulan sorular için tıklayınız.

 

Bölümde Okutulan Dersler

İstanbul Medipol Üniversitesinde öğrenci merkezli uygulamanın ön plana çıkarıldığı bir eğitim verilmektedir. İlk üç yıl; birinci yılda altı hafta, ikinci ve üçüncü yıllarda hafta içi (ya da öğrencinin isteği doğrultusunda hafta sonu) araştırma çalışmalarında bulunmaları sağlanmaktadır. Öğrenciler araştırmalarını akademik düzeyde ilerletirlerse tıp kongrelerinde sunabilmektedir. 4. ve 5. sınıflarda Klinik Dersler ve Stajlar; 6. sınıfta intörnlük eğitimi verilmektedir.

Temel bilimler anabilim dalları arasındaki yatay entegrasyonun yanında, temel bilimler ile klinik bilimler arasındaki dikey entegrasyonun da sağlanması amaçlanmıştır. Bu modelde, konuların ilgili bütün bilim dallarının katkısı ile birlikte hazırlanıp sunulması amaçlanmakta ve bütüncül tıp yaklaşımı esas alınmaktadır. Öğrencilerimizin danışman öğretim üyeleri gözetiminde yaptıkları bilimsel projeler sınıf geçme notlarına doğrudan katkıda bulunmaktadır.

Uluslararası Tıp Fakültesinde temel tıpla ilgili Biyoloji, Genetik, Histoloji, Hekimliğe Giriş, Kimya, Biyofizik, Patofizyoloji, Biyokimya, Mikrobiyoloji, İmmünoloji dersleri ve Klinik Tıpla ilgili dersler okutulmaktadır.

 

Yatay geçiş

Kurumlararası yatay geçişler:

Yatay geçişler, YÖK'ün " Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" hükümleri dikkate alınarak, Üniversite Senatosunca kabul edilen İstanbul Medipol Üniversitesi "Yatay Geçiş Yönergesi"nde belirlenen esaslara göre yapılır.

Kurumlarası Yatay Geçiş iki şekilde yapılabilmektedir.

Ek Madde  1 Uyarınca Yatay  Geçiş Yapmak İsteyen Öğrenci ,

Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanlarının geçmek istediği diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda hazırlık sınıfı, ara sınıf ve son sınıf öğrenciler önlisans veya lisans programlarına yatay geçiş başvurusunda bulunabilmektedir. (önlisanstan lisansa veya lisanstan önlisansa)

Ek Madde  1 Uyarınca Yatay  Geçiş ile aynı yada farklı bölüme geçiş yapılabilmektedir.

Öğrenciler Ek Madde-1 uyarınca sadece bir defa yatay geçiş yapabilmektedir. Ancak, söz konusu madde uyarınca yatay geçiş yapan öğrencilerin ÖSYS merkezi yerleştirme sonucu kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna daha sonraki başvuru tarihlerinde geri dönebilmektedir.

 

Ortalama Şartı ile Kurumlararası Yatay Geçiş Yapmak İsteyen Öğrenci,

Yurt içindeki ve yurt dışındaki diğer yükseköğretim kurumlarından Üniversiteye yatay geçiş yapmak isteyen öğrencinin, yatay geçiş yapmak istediği dönem öncesinde kayıtlı olduğu kendi programında bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 60 olması durumunda yatay geçiş başvurusunda bulunabilmektedir.

Üniversitelerin ikinci öğretim programlarından sadece ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilmektedir. Bunun için ikinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dahilinde  yatay geçiş yapabilirler.

İkinci öğretimi bulunmayan örgün öğretim programlarına yatay geçiş yapılabilmesi için yüzde onluk başarı dilimine girme şartı aranmaz.

Açık veya uzaktan öğretimden diğer açık veya uzaktan öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilmektedir. Bu diploma programlarından örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden 80 veya üzeri olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği üniversitenin diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekmektedir.

Dörtlü veya yüzlü sisteme göre elde edilen başarı notlarının birbirine dönüştürülmesinde, varsa öğrencinin öğrenim gördüğü üniversitenin not dönüştürme tabloları yoksa Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen dönüştürme tabloları kullanılır.

Önlisans ve lisans diploma programlarının hazırlık sınıfına; önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.

Başarı Şartının arandığı bu yatay geçiş türünde farklı bölümlere geçiş yapılamamaktadır.

UTF'ye 3. sınıf sonrası sınıflara yatay geçişe müracaat eden öğrencilerden, bilimsel araştırma konusunda ders almış olmaları ve/veya bilimsel araştırma yapmış olmaları (poster sunum, yayın vb.) beklenir.

 

İstanbul  Medipol  Üniversitesi  Yatay Geçiş  Yönergesi  için:

Yönerge için tıklayınız. 

Üniversitenizin Kurumiçi Yatay Geçiş Koşulları

Yatay geçişler, YÖK'ün " Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" hükümleri dikkate alınarak, Üniversite Senatosunca kabul edilen İstanbul Medipol Üniversitesi "Yatay Geçiş Yönergesi"nde belirlenen esaslara göre yapılır.

Üniversitemizde  Kurumiçi  Yatay  Geçiş  iki  şekilde  yapılabilmektedir.

  1. Ek Madde  1 Uyarınca Yatay  Geçiş Yapmak İsteyen Öğrenci ,

 Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanlarının geçmek istediği diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda hazırlık sınıfı, ara sınıf ve son sınıf öğrenciler ön lisans veya lisans programlarına yatay geçiş başvurusunda bulunabilmektedir. (ön lisanstan lisansa veya lisanstan ön lisansa)

  1. Başarı Şartı ile Kurumiçi Yatay Geçiş Yapmak İsteyen Öğrenci,

Öğrencinin, yatay geçiş yapmak istediği dönem öncesinde kendi programında tüm dersleri almış olması ve ağırlıklı genel not ortalamasının Üniversite tarafından belirlenen not sistemine göre 4,0 üzerinden önlisans programları için en az 2,91 lisans programları için en az 3,3 olması durumunda yatay geçiş başvurusunda bulunabilmektedir.

Sınıfını birincilikle geçen öğrencilerde not ortalaması şartı aranmaz.

Üniversite bünyesindeki aynı düzeyde fakat farklı merkezi yerleştirme puan türü ile öğrenci kabul eden diploma programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için, öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanından az olmaması şartı aranır.

Üniversitenin ikinci öğretim programlarından sadece ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Bunun için ikinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dahilinde yatay geçiş yapabilirler.

İkinci öğretimi bulunmayan örgün öğretim programlarına yatay geçiş yapılabilmesi için yüzde onluk başarı dilimine girme şartı aranmaz.

Uzaktan öğretimden diğer uzaktan öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Bu diploma programlarından örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden 80 (4’lük sistemde 3,13) veya üzeri olması  gerekir.

Önlisans ve lisans diploma programlarının hazırlık sınıfına; önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.

Başarı Şartının arandığı yatay geçiş türünde farklı bölüme geçiş yapılabilmektedir.


 

BURS OLANAKLARI

Medipol Üniversitesi öğrencileri, ÖSYS sonucuna göre %100, %50 ve %25 burslu olarak eğitim hakkı kazanırlar. Öğrenim bursu olarak adlandırılan bu burslar, zorunlu hazırlık programı da dâhil olmak üzere yasal eğitim süreleri kapsamında geçerlidir. İsteğe bağlı hazırlık eğitimi almak isteyen öğrenciler kayıtlı oldukları programın %25 burslu ücretini öderler.

İstanbul Medipol Üniversitesinde verilen burslar karşılıksız olup ancak disiplin suçu işlenmesi ve yatay geçiş yapılması durumunda kesilir.

İstanbul Medipol Üniversitesi burslu programlara yerleştirilen öğrencilere sağlanan burs ve indirimler sadece eğitim-öğretim ücretini kapsamaktadır. Barınma, beslenme, ulaşım, kitap, eğitim malzemesi vb. konular burs kapsamı dışındadır.

 

Üstün Başarı Bursu

Yerleştiği programın puan türünde standart eğitim süresince ve hazırlık sınıfında da geçerli olmak üzere;

• İlk 100 e giren her öğrenciye 5.000 TL tutarında aylık eğitim bursu (yılda 7 ay boyunca) ile ücretsiz yurt ve yemek olanağı,

• 101-250 arasında yer alan her öğrenciye 4.000 TL tutarında aylık eğitim bursu (yılda 7 ay boyunca),

• 251-500 arasında yer alan her öğrenciye 3.000 TL tutarında aylık eğitim bursu (yılda 7 ay boyunca),

• 501-750 arasında yer alan her öğrenciye 2.000 TL tutarında aylık eğitim bursu (yılda 7 ay boyunca) ve

• 751-1000 arasında yer alan her öğrenciye 1.500 TL tutarında aylık eğitim bursu (yılda 7 ay boyunca) verilecektir.

 

Başarı Bursu

Tüm lisans programlarında geçerli olmak üzere, derslerinde başarılı olarak sınıfında ilk 3 dereceye giren öğrencilerin bir sonraki yıl eğitim ücretlerinde indirim yapılır. Buna göre;

Başarı Bursu alacak öğrenciler tamamlanan eğitim öğretim yılı içindeki senelik ağırlıklı not ortalaması ve diğer şartlara göre belirlenmekte olup ilgili burs sadece takip eden yıl için geçerlidir.(Bahar yarıyılında not yükseltmek veya başarısızlık nedeniyle bütünleme sınavına girmeksizin almış olduğu notlar dikkate alınacaktır.)

Buna göre;

Sınıf/sene ağırlıklı not ortalamasına göre ve öğrencinin bütünlemeye kalmaması şartı ile

Sınıf birincisi olan öğrenci bir sonraki eğitim-öğretim döneminde ücretsiz eğitim alır.

Sınıfında 2. olan öğrencinin eğitim ücretinin %50’si ve

Sınıfında 3. olan öğrencinin eğitim ücretinin %25 oranında kendilerine tahakkuk edecek eğitim ücretinden ayrıca indirim yapılır.

Öğrenci tam burslu ise bir sonraki eğitim döneminde başarı bursu (nakit olarak)verilir.

Zorunlu ve/veya isteğe bağlı hazırlık süreci hariçtir.

 

Tercih İndirimi

Yerleştikleri program öncesindeki bütün tercihlerini İstanbul Medipol Üniversitesi’nin ön lisans ve lisans programları arasından yapan adaylara, aşağıdaki şekilde tercih indirimi uygulanacaktır.

Sadece Tam Burslu ve %50 Burslu kontenjanı olan programların, %50 Burslu kontenjanına yerleştikleri takdirde, kendilerine tahakkuk edecek öğrenim ücretinden ayrıca %25 indirim,

Tam Burslu, %50 Burslu ve %25 Burslu kontenjanı olan programların, %25 Burslu kontenjanına yerleştikleri takdirde, kendilerine tahakkuk edecek öğrenim ücretinden ayrıca %25 indirim,

Ücretli kontenjanı bulunan Tıp Fakültesi ile Hukuk Fakültesinde ücretli kontenjana yerleşenlere öğrenim ücretinden %50 indirim ve %25 Burslu kontenjanına yerleşenlere kendilerine tahakkuk edecek öğrenim ücretinden ayrıca %25 indirim yapılacaktır.

(Uzaktan Eğitim Sistemi ile eğitim veren programlar ile Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesinin Türk Müziği Programı için tercih indirimi uygulanmayacaktır.)

 

Şehit ve Gazi Çocukları Eğitim İndirimi

Ücretli, %25 veya %50 burslu olarak eğitim görecek şehit ve gazi çocuklarına ayrıca %10 eğitim indirimi yapılmaktadır.

 

Anlaşmalı Liseler

Üniversitemiz ile özel protokol imzalamış olan liselerden mezun olarak üniversitemiz lisans ve önlisans programlarına yerleşen öğrencilere protokolde yer alan indirim oranları ayrıca uygulanacaktır.
 

*Güncel eğitim ücreti ve kontenjan bilgileri için adayogrenci.medipol.edu.tr bağlantısını inceleyiniz.